ዖነዲ ብስክዲረዲትል ፍዳ ደከውድ ታኒ ግርጋ

Veröffentlicht: Dienstag, 03. Dezember 2019 Geschrieben von ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ

Bilen Eritireaመሽወሪ 30 ዲትል በስክዲረት ትሕሳስሪ 01 ትል ዖነት 1970 ትል ብሊነ ወረቢል ራሕመት እንገት፣ ኢትዮጵያ ክራው (ጦር-ሰራዊት) ሃይለስላሴር ንግስነት ዳለትሊ ‘’ከውታትሲ ጨነትድኖ ብራ ኤሪትሪዂሲ ለዉኖ’’ ያዂ በዳን ጀመረድ እከክ ሰላምድ ሓደሮ ህንበውሲ ጥይድረዲ ለኸዲሲ ለጛ ኳሪል 800 ከውታት ኤወይሲ ኩናኹ ኤርትር ህጃም(ታሪኽ) ግን።

Weiterlesen: ዖነዲ ብስክዲረዲትል ፍዳ ደከውድ ታኒ ግርጋ

ጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ ሽካ ኣመራ 11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል

Veröffentlicht: Dienstag, 03. Dezember 2019 Geschrieben von ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣

Bilen Eritireaጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ

ሽካ ኣመራ 11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል

እዳናኹ ሙርቛ ብሊናዂ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር መንደርትደናኽር፣ ይን ሓለኖ ሰገርናኹስና ኣከገግር፣ ውራ ህብደናኹን፣ ይኖ ደባነቱ ወንቐረስ ጃብስነኩንኩም።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሆደ ያዂ ጀመረድ ኤርእስረሪ፣ ብሊን ናይ መታን ፍንሕንሕ ይድኖ ሓለንዶ ከርተፍ የረሪ ኤርበዲ ኤመረዲ 11.11.2009-11-11.2019 ንርኣክነት ጀዊራ ሽካ ኤምሪኹ ትዃስ በርህደቲ እንኩቲ። ይና ጋብድኻ ጋብጝኒ ይነኣኽርድኻ ሓሰብጚኒን ድንክል እስተና ሰጘኩ። ሆደኻ እና ሰንሰለት ኒስ ከርደ ጉራዂ ኤመራ ግን። ሆደ ‘’ትምያ’’ ያዂ ወክትል ትም ይነሊ ይና ወራትሲ ኤሪዉ እሲድኖሉ ኣኽኒ ይን ህንብነኩንሉ ይሮ ኣቅሩንሊ ንር ማእኮትዲ ንርእስታዲት ከዋ ጃብል ኣዋጅድ ገምድራ ግርጋ ባርሂ ግን።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ/ሆደ ሰልፍ ንር ሱጝ ፍንሕንሕ ሙርቛ ብሊናኹ ግን ንእርጋዂ። እና ፍንሕንንሕ ኒኻ ሻን ባድል-ስዊስል 11.11.2009 ዲባ እሰነ ጉድኖኽር ገምድኖኽር ጃቢታኹል ኣኽኒ ህንብናኹል ድግም ብሊኒ ሙርቖስ ተብድኖ ‘’ላሕመድ ሻን ይና ናይ መታን ጉንን’’ ይነሪትል ቀሽቐሸውዲ ሓድተዉዲ ጃብል እሲነ ግን። ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ዕሙጫን ንር ከዉል እምንዶ ናስሕ ለበከድ ጉርነዲን ንኪ መርቛ ብሊኑዂ ህንባ ኣካንልክ እክብሰኩር ቁርቁሪተኩር ለመለምል ኮዶ ንርሕሲ ወከሎ ጓክር እንኩዂ። ሽካ ኣመሪል ሙርቛ ብሊኑዂ ግርብ ሱቛኹልድ ንኪ ክብያ ግርብል ህንበኩ። ሆደኻ እሰካ እርገዉድ ይሰውዲትል ወተስቶ ኣኽጊ ናጝር ገሪ ክድመት ጨብረትና ድምሮ ንከዉሲ ደበልድቶ ላሕመድ ጂበዉሲ ትክሲነ ትከይወስኻ ኤድኖ ሕንንኖ ጨበረቲ።

ለመልም ስዳዋዂ ኣኽላ። እምንደጝር ማእኮት ክምረጝን ደኣም ክራኽር ሰኻራ ግን። ብሊና ድግምል እምንሊ ደዉ የት ይና እግዋርኽር መስከረናዂ እምን ግን። ኒን ደኣም ከደመጝረንሉ ገነኩ ክረኲ። ጂባዃ ኮሊትል ህንባዂ መሪ እና ትክየዉ ዓዋዲ በልዲሩሲ ስርልድ ሙኩድሮ ቂርዲ ገርክዲ ገንጃ ሻኽላ። እከይ ገረትሲ ሻሎትል ካስሮ ገለበድጋዂ ክርጛ እለሉ። ሻልትሲ ሒልድር ጓቑስስነድር ሰላዲስኽር ሲመርድር ድገር ክብርድር ሻዓብ ላሕመድር ደኳዂ ለመለምድር ምልልጛዂ ኣኸዉድ ገሪ ጎታ ትክየዉ ዓዋዲትል ጎታ እሰ ህንበኩ። ይና በለዲትል ትክየዉ ዓዋዲት ቀሃምደኩሎም እንኩዂ።

ብሊና ብሪል ንኪ ህንባዂ ዕምጭ ኮዶ ገደዱ እተረኩ እንኩዂ። ካቶሊክድ እስተ እርገዉ ልጝንቲ ክኒሩዲ ዓፍየቱዲ ኤላ ኣኩ እርገዉሲ ናት ኤበበዶ እንታ ገነሲ ዓቑ ወረዳ ይዂ። ይና ቑርር ዋዲክ ገነር ጋብድ መሀስርነት ይኑ ኤሪዉ ድገ ቑርዲ ላሓምደዉ ጋብዲ ፍትሕ ሕክምዲ ገብነዲን ውረቢል ሳዳ ብኖ ከደን መኸልተዉ እሰሎም ህንበኩ። ንድኻ ጋይትና መፍትሕ ኣኾ ላዂ ላዂ ልኩል ተከኖ ሳህረዲ ባሕርዲት ግርጊዂስ ኡኖ ቅሬንሊ ፋሕ የነኩ እንኩኑዂ።

እማ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሙርቛ ብሊኑዂሲ እና ደኮዉ ኤሜታተል ፋርሳን ሻንድ እስተዉ ክደም ሺብሰዉ ኣኽላ። ናልድ ህንቡንትክ ንኪ ይና ሽንግሩው ጎሊተንቲ ይና ምጨሲ ጋብድኖ ይና ረድዮታት ብሊና ጃህራይ ጨበሪ ፈይስ ቦክል ካዉዲ እርገዉዲ ኒሰና ፓልቶካትል ካዉዲት ሕበበረደ ብልና ናይ መታን ግንቢ ጉደት ግርም ቋልናዂ ግን።

ክብስነ እልብድናዃ ናዉክር ይና ምራዲ ይና ሳህሮዲ እርጋኹሉኽር ህንባኹሉኽር ባሕሮታት ይነዉ ትንክብ ትንክቡ ንኪ ብሊና ላሕመድ ዲባ ዲያስፖራ እስነድ ሓበንስኖ ህንብነኩን። ክኒስኽር ድግምድ ጉኖኽር ለበኪትኖኽር ለመለም የዉ ሰቐራት ወቡ ደበሪረዉሲ ምኽርግኒ ተኸትል ጀምረዉ ይና ቑር ጊብ በላይነዉሲ ጃብትንን ይና ክሰራ ሺራዂ ኣኽላ ይነኩን።

ደኮዉ ኣዉካትል ደርብ ይን ሻኽኖ ህንብናዂ ስቱርድ ከደምና ኣኸዉድ ዕቡብድ ሆደ ውራ ህበትን ውራ እሲትን ያዂሲ ሰኼዔትል ጃብሲንልኩም። ይና ጨርኽር ኤዉናርሲ ደወጝኒ ከዉሰና ናትክ ክድመትል ህንበነኩ። ንደብኽር እና ደርብ ኒስ ገለ ወክት ኣኽራሲክ ሻኽኖሉ ፈርኖ ኣኸዉድ ንኪ እንተል ጃብስነኩንሉ።

ይና ዋንትና ይና ናንሊ ግን። ድገር በሎቲካ እክብ ይና ዋንትነስ ናትልድ ኤርኤግነን እመሪ ዋስድኖና ኣኽኒ ይኖ ናዉ ሓደርናኹልክ ናዲ ህንብነኩን። ናዲ ዋንትና ካያ ኣኽጊ ላሕመድ ከደምድኖኽር እምንዲ ፍትሕ እና ዓምጮና ህንባዂ ደንቢ ተከልስሮኽር ለመለም ይነኩን። ኒል ናዉክ ብሊን ፈርናኹልክ ማልዲ ልግንዲ ለበከዲ ብድኖ ካበዉና ገሪ ሓምደ ህንበኩና። ንኪ ሸኽር ቐሺራኽር ፈላሲትል ወረበድር ኮልስኽር ሰሄራዂ ወክት ግን። ይጝር ኒስ ኤርእኖ ድሕነት ኮሊሩዂ ጃብስኖ ሙርቛ ናይሲ ጃብራ እስነ ጋቢኖ ወጀበላ። ድገት ዳሕኒስኖ ይና ኡሰሪ ይና ነሳኹራ ላሕመድ ይና ብሊናርሲ ዲባ ዲያስፖሪል ቋሊስኑ ለመለም ይኖ ድምኖ ፋነይነኩንኩም።

ጅወራ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሪሪ ይኖ ኩጝድኖ ጋቢኖ ጀረብግናዂ እና ኤርባ ኒን 1970ዓም ይና ወረቢል ጀረያዂ ድዳ 741 ኣዳም ሰዃ ኳሪል ብስክዲረዲ ዖነድት ለከንሲ ሓከምጝኒ ጀዊራ ይኖ ክብሲኖሉ ጀረብኒ። ሻን ሓይሳን ኡሰዉ ነሰኸዉ ሻሎት ቁደዉ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ እንተሪ ግን እማ እንተእማኒሰና እንታ ቁልፊረስ ሸጥ ስዲነ ሆዴት ሽካ ኤመሪዂ እንት ህብንደናዂልክ ቲዃ ወልዕትኖ ተዓየብነኩን።

ዖነዲ ብስክዲረዲ ካያ ኣኽጊ ሱቖ በልዲ ከበሰዲትል ወክት ለመለም ዲስነዉ ናጝር ልጝንቲ እንሽዉዉል ክረዉ ባሕርዲ ሳህረዲት ዲህስነዉ ቋልኑ ገንጃ እላ። ትም ይና ለጛ ክር ግን። ለመለምኻ ትላ ግን ትላኽር ናዕሰኩ እማ ለመለም ይንን ይኑ፣ ደባንዲ ናይ ኮሪሩኹዲ ተምኔትኑ ንድ ኤብድኖ ኒዲ እንታ ዳሕነነዲ ይነኩንሉም።

መሪ ፍትሕ ሻኽጋኩ ጨደፍኒ!!!

ከዉታት ኢርትሪን ስድቕ ፍትሕ ግን!!!

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ Friday, 22 November, 2019

ENCDC Message of Condolences to the People and the Government of Ethiopia

Veröffentlicht: Donnerstag, 04. Juli 2019 Geschrieben von Chairman of The Executive office of ENCDC

Date: 24/06/2019

Ref. No. ENCDC.EO.19/012

ENCDCENCDC Message of Condolences to the People and the Government of Ethiopia

His Excellency Dr. Abiy Ahmed

The Ethiopian Prime Minister

Weiterlesen: ENCDC Message of Condolences to the People and the Government of Ethiopia

ዓስቢ ስውኣትና ብሓርነት ህብዝታት ኤርትራ ጥራሕ’ዩ ዝድበስ፡

Veröffentlicht: Donnerstag, 04. Juli 2019 Geschrieben von ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

ዓስቢ ስውኣትና ብሓርነት ህብዝታት ኤርትራ ጥራሕ’ዩ ዝድበስ፡

ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣዊ ክብርሮምን መሰሎምን ክብሉ ኣንጻር ተኸታተልቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ንከባቢ ሓደ ክ/ዘመን ዝኣክል እምቢ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ኢሎም ከም ዝተቓለሱ ምሉእ ዓለም ዝምስክሮ

Weiterlesen: ዓስቢ ስውኣትና ብሓርነት ህብዝታት ኤርትራ ጥራሕ’ዩ ዝድበስ፡

ጋዜጣዊ መግለጺ

Veröffentlicht: Montag, 10. Juni 2019 Geschrieben von ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤ/ጽ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ENCDC

ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ሱዳን፣ ነቶም ኣድማ ገይሮም ዘለዉ ሰላማውያን ንምብታን፣ ሓይሊ ብድሕሪ ምጥቃሙ፡ ኣብ ሱዳን ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ውሳኔ ክምዝውስድ ክግመት ጸኒሑ’ዩ። ሚኒስትሪ ዜና ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ብዕለት

Weiterlesen: ጋዜጣዊ መግለጺ

Press Release

Veröffentlicht: Montag, 10. Juni 2019 Geschrieben von Chairman of Executive Office The Eritrean National Council for Democratic Change

ENCDC

In a pre-emptive stance on the African Union's decision on the developments in Sudan, after the sit-in of protestors were disbanded by force, the Eritrean Ministry of Information issued a Press Release on June 5 and published on the official website of

Weiterlesen: Press Release

تصريح صحفي

Veröffentlicht: Montag, 10. Juni 2019 Geschrieben von رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

   التاريخ: 6/6/2019

ENCDC

في موقف استباقي من القرار المتوقع اتخاذه من الاتحاد الأفريقي بشأن تطورات الأوضاع في السودان، بعد فض الاعتصام بالقوة، أصدر ت وزارة الإعلام الإرترية في الخامس من شهر يونيو الجاري، تصريحًا صحفيًّا صدر في الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، حذر فيه الاتحاد الأفريقي من تدويل موضوع السودان بحجة أن ذلك

Weiterlesen: تصريح صحفي

تهنئة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بمناسبة عيد الفطر المبارك

Veröffentlicht: Montag, 10. Juni 2019 Geschrieben von مكتب الاعلام والثقافة للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

ENCDC

يسر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي أن يزف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الإرتري، ولقوى التغيير الديمقراطي، وأعضاء المجلس

Weiterlesen: تهنئة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بمناسبة عيد الفطر المبارك